MeReSci: Phương pháp nghiên cứu tài liệu
trong nghiên cứu khoa học

Ví dụ về trích dẫn tham khảo
bằng cách gọi cước chú

Gọi cước chú

Séralini giải thích thế nào là Sinh vật biến đổi di truyền (GMO): "Cái mà chúng ta gọi là GMO thật ra không chỉ là kết quả của sự biến đổi di truyền mà còn là của một sự lai tạo rất thường gặp giữa GMO (sinh vật vừa thu nhận được) với những giống nông nghiệp tốt nhất tại một thời điểm.1"


1 Séralini GE. 2004. Ces OGM qui changent le monde. Paris: Flammarion, coll. "Champs", p. 53.

Cách trình bày biểu chú dẫn

Tài liệu vừa dẫn (liền trước)

Trong Luật Giáo dục năm 2005, Điều 3 quy định: [...] “Hoạt động giáo dục phải được thực hiện theo nguyên lý học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.1” 

[...] Nghị quyết về giáo dục số 37/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam: “Chất lượng giáo dục còn nhiều yếu kém, bất cập, hiệu quả giáo dục còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp phát triển đất nước, công tác quản lý giáo dục còn hạn chế. Những tiêu cực trong giáo dục như thiếu trung thực trong học tập, dạy thêm, học thêm tràn lan mang tính áp đặt, thi cử nặng nề, tốn kém gây bức xúc trong xã hội.3


1 Luật Giáo dục và các văn bản hiện hành mới nhất (Sửa đổi và ban hành năm 2005)2005. Hùng Cường (sưu tầm và tuyển chọn). Hà Nội: Lao động – Xã hội, tr. 11.
2 Tlvd., tr. 10.
3 Tlvd., tr. 6.

Tài liệu tiếng Việt: dùng "tlvd." (tài liệu vừa dẫn) thay cho "ibid."

Tài liệu đã dẫn (không liền trước)

Nội dung kiến thức truyền đạt cho người học là phần chắt lọc những tri thức cơ bản nhất, nền tảng nhất đã tích luỹ được trong cả tiến trình lịch sử phát triển của loài người. Người học tiếp thu những tri thức ấy để dần dần hướng đến chân lý, tức là “những tri thức phù hợp với hiện thực khách quan và được thực tiễn kiểm nghiệm.7

[...]

Ngoài ra, nếu như “con người là điểm xuất phát và sự giải phóng con người là mục đích cao nhất của triết học Mác13”  thì việc giải phóng năng lực học sinh là điều then chốt trong mục tiêu của nền giáo dục lấy học thuyết này làm nền tảng lý luận. Ở góc độ này, cần quan tâm đến việc tạo điều kiện phát triển năng khiếu cá nhân của học sinh, mà đây gần như là mảng còn khuyết trong chương trình giáo dục Việt Nam hiện nay.


7 Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2003a. Triết học (Dùng cho nghiên cứu sinh và học viên cao học không thuộc chuyên ngành Triết học). Hà Nội: Chính trị Quốc gia, tr. 310.

[...]

12 Nguyễn Phan. 2004. Giáo dục đại học: phải cải cách triệt để!. Tuổi Trẻ TP.HCM, ngày 06/11/2004.

13 Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2003a. Tlđd., tr. 150.

14 Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2003b. Triết học (Dùng cho nghiên cứu sinh và học viên cao học không thuộc chuyên ngành Triết học). T.III. Hà Nội: Chính trị Quốc gia, tr. 61.

Tài liệu tiếng Việt: dùng "tlđd." (tài liệu đã dẫn) thay cho "op. cit."

Về trang trước   Về trang chủ   Về đầu trang